Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN 2015
25/01/2016 03:12
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN 2015

 

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM

 

Số:   22  / TB - VCNXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 22  tháng 01 năm 2016


                                                   THÔNG BÁO

Về việc bán tài sản thanh lý

 

Hiện nay Viện Công nghệ xạ hiếm đang tiến hành thanh lý một số tài sản về máy tính, điều hòa và các thiết bị công nghệ, tủ lạnh trong bảng danh mục tài sản thanh lý kèm theo thông báo này (xem danh mục kèm theo).

Cá nhân, đơn vị nào có nhu cầu mua thanh lý xin vui lòng nộp phiếu đăng ký mua (xem mẫu kèm theo) gửi về theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch & HTQT - Viện Công nghệ xạ hiếm số 48 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội (liên hệ Chị Bùi Thị Hảo theo số điện thoại: 04.37765708 để được hướng dẫn). Thời gian chậm nhất nhận hồ sơ là trước 9h00 ngày 29/01/2016. Phiếu đăng ký được bỏ trong bì thư, dán kín, ký niêm phong và được mở công khai vào lúc 9h00 ngày 29/1/2016 tại Phòng hội thảo Viện Công nghệ xạ hiếm.

Việc bán thanh lý tài sản ưu tiên cá nhân, đơn vị nào có giá đề nghị cao nhất. Các tài sản thanh lý chỉ bán theo gói như đã phân chia trong bảng danh mục kèm theo, không bán lẻ. Cá nhân đơn vị được mua sẽ nộp tiền tại Phòng Kế toán- Tài vụ của Viện Công nghệ xạ hiếm, đơn vị được mua phải chuyển số tài sản ra khỏi khu vực Viện sau 4 ngày kể từ ngày mở công khai (Mọi chi phí bốc dỡ, vận chuyển hàng thanh lý đi sẽ do cá nhân, đơn vị được mua chịu trách nhiệm và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ).

 

 

 

                          

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

____________________

 

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA

TÀI SẢN THANH LÝ

 

Kính gửi: Viện Công nghệ xạ hiếm

Tên đơn vị/ cá nhân: ……………………………………………………..…..

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………….

Xin đăng ký mua tài sản trong danh mục thanh lý của Viện Công nghệ xạ hiếm kèm theo thông báo số  22/TB- VCNXH  ngày  22  tháng 1 năm 2016, cụ thể như sau:

STT

Tên gói tài sản

Giá tiền

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Cá nhân/ Đơn vị đăng ký

( ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

           

 

 

 

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      VIỆT NAM                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM                       ---------------------------------

                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­___________

 

 

                             DANH SÁCH TÀI SẢN THANH LÝ

                                                    GÓI SỐ 3

 

STT

 

 

Ghi chú

Tên ký hiệu, tài sản

Số lượng

 

 

1

M¸y tÝnh x¸ch tay HP compact Nx.9040

1

 

2

M¸y vi tÝnh §NA

1

 

3

M¸y tÝnh x¸ch tay

1

 

4

Bé l­u ®iÖn cho ICP-MS

1

 

5

§iÒu hoµ nhiÖt ®é cho ICP - MS(HC mua)

1

 

6

M¸y ®o pH METROHM

1

 

7

M¸y cÊt n­íc hai lÇn - Hamminton 4x1500

1

 

8

KÝnh hiÓn vi kc­¬ng kÌm camera

1

 

9

M¸y ®o pH ®Ó bµn

1

 

10

M¸y ®o pH ®Ó bµn

1

 

11

M¸y ®o pH vµ ®o F - Sension 2

1

 

12

M¸y tÝnh CPU Intel pentium  

1

 

13

Lß nung Model Lora - §øc 

1

 

14

Lß ®iÖn trë 

1

 

15

HÖ thèng lß nung, èng 

1

 

16

Gi¸ ®â  

1

 

17

M¸y l¾c 2 gi¸

1

 

18

B¬m ly t©m 

1

 

19

Lß trung tÇn (TCTTB)

1

 

20

HÖ thèng läc ch©n kh«ng

1

 

21

M¸y nghiÒn bi gèm cao cÊp

1

 

22

M¸y khuÊy

1

 

23

M¸y ®o pH 

1

 

24

M¸y UV-VIS

1

 

25

ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh khÝ Clo

1

 

26

HÖ ThiÕt bÞ khö b»ng Canxi

1

 

27

M¸y in Lazer

1

 

28

Lò điện trở 3 vùng nhiệt độ

1

 

29

Hệ thiết bị nhiệt kim vật liệu SS304

1

 

30

Máy hàn inox (hệ TB nhiệt kim)

1

 

31

Bộ máy tính + máy in canon laser

1

 

32

Hệ thiết bị đồng bộ phân hủy kiềm chảy dầu

1

 

33

Hệ thiết bị hòa tách nước, silic thể tích
V= 200 lit

1

 

34

Hệ thiết bị điện tử điều chỉnh nhiệt độ tự động cho lò nhiệt kim

1

 

35

Hệ Thiết bị ngưng tụ Vật liệu

1

 

36

Lò điện trở 3 vùng nhiệt độ

1

 

37

Thiết bị ngưng tụ lại

1

 

38

Thiết bị nhiệt Kim

1

 

39

Thiết bị cô đặc ZOC: V = 200 lit gia nhiệt nội

1

 

40

Hệ thiết bị phân hủy axit HCL đặc nóng V= 100 lit gia nhiệt trong bằng điện dây trở bọc thạch anh

1

 

41

Hệ thống xử lý khí thải 1003/h

1

 

42

B¬m lÇn d©y

1

 

43

B¬m lÇn d©y

1

 

44

ThiÕt bÞ t¹o h¹t Bentonit

1

 

45

ThiÕt bÞ ®o phãng x¹

1

 

46

C©n ®iÖn tö Startorius

1

 

47

M¸y in Laze 

1

 

48

M¸y khuÊy

1

 

49

M¸y trén 

1

 

50

M¸y ly t©m c«ng nghiÖp 

1

 

51

Điều hòa nhiệt độ  Mítubisi

1

 

52

Máy chữ điện tử

1

 

53

M¸y ®iÒu hoµ LG

1

 

54

§iÒu hoµ LG 1 côc 1 chiÒu

1

 

55

§iÒu hoµ National 1 côc 1 chiÒu

1

 

56

M¸y tÝnh §NA

1

 

57

M¸y tÝnh §NA

1

 

58

M¸y in Laze

1

 

59

M¸y tÝnh §NA

1

 

60

M¸y tÝnh §NA

1

 

61

M¸y in Laze

1

 

62

M¸y vi tÝnh (TB v¨n phßng)

1

 

63

M¸y in Laze (v¨n phßng)

1

 

64

M¸y vi tÝnh (TB th«ng tin)

1

 

65

M¸y vi tÝnh §NA (TB v¨n phßng)

1

 

66

M¸y tÝnh

1

 

67

Máy biến thế 320 KVA Láng Hạ

1

 

68

B¬m ch©n kh«ng

1

 

69

Tñ sÊy 350 ®é C

1

 

70

C©n ®iÖn tö hiÖn sè

1

 

71

Tñ sÊy

1

 

72

Lß ®iÖn thïng ph¶n øng

1

 

73

Tñ BOX (§øc)

1

 

74

Tñ hót ®ång bé kiÓu §øc

1

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    DANH SÁCH TÀI SẢN THANH LÝ

                                     GÓI SỐ 2

STT

 

 

Ghi chú

Tên tài sản

Số lượng

 

 

1

M¸y ®o kÝch th­ước h¹t

1

 

 

Tổng

 

 

                                                          

 

 

 

                              DANH SÁCH TÀI SẢN THANH LÝ

                                                GÓI SỐ 1

STT

Tên tài sản

Số lượng

Ghi chú

 
 

1

Monito samsung Synmaster 793DF/2004

1

 

 

2

M¸y vi tÝnh màn h×nh LG

1

 

 

3

Tñ l¹nh  Toshiba GR - H23 VPT/2004

1

 

 

4

Lß nung TDW 1000 ®é

1

 

 

5

M¸y quÐt(Scanner) HP2400,1200x1200 ®iÓm/in

1

 

 

6

M¸y in

1

 

 

7

C©n Kü thuËt ®iÖn tö

1

 

 

8

Máy cắt vật liệu

1

 

 

9

Máy đo pH 

1

 

 

10

M¸y ®¸nh bãng cÇm tay 

1

 

 

11

M¸y khoan BOSCH, GMBH

1

 

 

12

B¬m ®iÒu chØnh tèc ®é 

1

 

 

14

B¬m ly t©m tõ 

1

 

 

15

Tñ hå s¬ b¨ng s¾t  

1

 

 

16

Tñ s¸ch cã kÝnh

1

 

 

17

C©n ph©n tÝch dù ¸n VIE3-004 

1

 

 

18

M¸y tÝnh mµn h×nh LG (háng)

1

 

 

19

§iÒu hßa National 12000 BTU 

1

 

 

20

Máy so màu JASCoV-530

1

 

 

21

C©n kü thuËt Ohaus 

1

 

 

22

Máy nén khí 

1

 

 

23

M¸y Hót bôi Tiger 

1

 

 

24

§Çu b¬m lÇn d©y

1

 

 

 25

M¸y ®iÒu hoµ LG

1

 

 

 26

M¸y in Laze

1

 

 

 27

§iÖn tho¹i

1

 

 

 28

M¸y in Laze

1

 

 

 29

M¸y in Laze

1

 

 

 30

M¸y in Laze

1

 

 

 31

M¸y in Laze

1

 

 

 32

UPS

1

 

 

33

§iÖn tho¹i ®Ó bµn

1

 

 

34

M¸y ®Õm tiÒn

1

 

 

35

GhÕ Gi¸m ®èc

1

 

 

36

GhÕ gç s¬n

1

 

 

37

GhÕ xoay vi tÝnh

1

 

 

38

Bµn lµm viÖc gç Malai mµu vµng

1

 

 

39

Bµn vi tÝnh gç Malai 1,2m

1

 

 

40

Bµn lµm viÖc gç Malai mµu ghi

1

 

 

41

Bé Salon kÌm bµn trµ

1

 

 

42

GhÕ phßng thÝ nghiÖm

1

 

 

43

Bµn lµm viÖc b»ng gç

1

 

 

44

Bµn vi tÝnh

1

 

 

45

Bµn lµm viÖc héc treo

1

 

 

46

Bµn lµm viÖc b»ng gç

1

 

 

47

Bµn gãc

1

 

 

48

Héc di ®éng cña bµn

1

 

 

49

Bµn lµm viÖc 1,6m héc 2 ng¨n

1

 

 

50

Bµn vi tÝnh 1m

1

 

 

51

Bµn vi tÝnh 1,2

1

 

 

52

GhÕ nØ

1

 

 

53

Tñ gç BC 914

1

 

 

54

TTLiÖu (tµi vô) TBÞ VP

1

 

 

55

KÐt s¾t

1

 

 

56

Bµn lµm viÖc G§ s¬n bèng cã héc

1

 

 

57

B¬m lµm m¸t dÇu 

1